Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

 


Risk Yönetimi, İşletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir şekilde tanımlaması, değerlendirilmesi ve oluşabilecek riskleri minimize veya tamamen ortadan kaldırabilecek önlemlerin alınmasıdır. Bir sonrasında ise oluşabilecek risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşme durumda ki olası maliyetleri hesaplamak olacaktır.  Bu bağlamda ADD olarak, riske planlamasını pro aktif bakış açısıyla uzun vadeli olacak şekilde mevcut ve olası risklerin tespiti, kategorize edilmesi ile alınacak tedbirler belirleriz.

Kurumsal risk yönetimi anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır. Kurumsal Risk Yönetimi, risklere dayanıklı kurumun oluşturulmasıdır.

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Risk Yönetimi Hizmetleri,

Kurumun sürdürülebilirliğini mevcut kılmak
Kurumun gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluşturmak
Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin daha kritik konulara odaklanabilmesini sağlamak

Hizmetlerimiz;
 
Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
Risk Haritalama
Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve yönergesinin hazırlanması
Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi
İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi
Etik kuralların hazırlanması